Няма нарушения за качеството на въздуха в Габрово

Няма превишения на нормите за качеството на въздух в района на Колелото. Това бе докладвано по време на работна среща в сградата на Областната управа в града, на която бяха обсъдени проблемите с качеството на атмосферния въздух в Габрово.
На срещата, инициирана от РИОСВ – Велико Търново, присъстваха представители на Областна администрация – Габрово, Община Габрово и „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, с участието и на областния управител на Габрово Кристина Сидорова и заместник – кмета на община Габрово Мария Йозова. Участниците бяха запознати с предприетите от РИОСВ действия по сигнали на граждани, както и по искания на регионалната и местната власт. Извършено е измерване с Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в района на детска ясла „Славейче“. Резултатите от направените измервания в периода от 1 до 7 февруари 2023 г. не показват превишения на нормите за показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон. При проверката по сигнали за замърсяване на въздуха от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, извършена на 7 февруари, експертите на РИОСВ – Велико Търново установили неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух от сградата, в която е монтиран и се експлоатира котелът на въглища. За установеното нарушение е съставен акт и ще бъде наложена имуществена санкция по Закона за чистотата на атмосферния въздух.