Обновяват 12 улици за 739 300 лева в община Минерални бани

12 улици ще бъдат обновени в курорта Минерални бани. Ремонтите са на стойност 739 300 лв. Общата дължина на улиците, които ще се ремонтират, е 2 907м. Общината обяви обществена поръчка за инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за благоустрояване на част от уличната мрежа в курорта.
Разделянето на дейността в отделни обособени позиции би довело до значителни затруднения в изпълнението и лошо качество, са мотивите на кмета Мюмюн Искендер за обединявате на отделните процедури в една поръчка. Организацията на работния процес, технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на различни изпълнители би могло сериозно да застраши навременното и качествено изпълнение на поръчката. Дейности, които ще се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат.