Обсъдиха общия градоустройствен план на община Ардино

Общественото обсъждане на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на община Ардино, както и докладът за екологичната оценка към него, отново премина при голяма активност и интерес от местното население и изпълнителната власт. В него участие взеха председателят на местния парламент Сезгин Байрям, ръководителят на колектива от ДЗЗД „Архсет – Димитрова – Салджиева“ арх. Хубена Салджиева, ландшафтен арх. Мария Ковачева, инж. Надежда Парлъкова, инж. Стойчо Стоев, гл.арх. на общината Росен Хаджиев. Тук бяха още Бисер Велинов, гл. експерт в РИОСВ-Смолян, кметове на населени места, представители на държавни институции, граждани.
Арх. Хубавена Салджиева представи структурата на Предварителния проект за ОУП, текстовата част с правила за норми за прилагане на плана и графичните материали. „Планът е реалистичен, тъй като ръководството на общината взе активно участие в създаването му. Посочени са най-неотложните потребности към момента, и какви перспективи се виждат за развитието на общината. Общината има ясна визия за развитието й“, заяви арх. Салджиева.
Арх. Людмил Гочев запозна присъстващите с доклада по екологичната оценка на плана и доклада за съвместимост, предмета и целите за опазване на зоните по Натура 2000. Той подчерта, че проектът е изключително щадящ по отношение на Околната среда. „Териториите, които евентуално биха отнели от Защитените зони при реализацията на предвидените 100% от Общия устройствен план няма да прехвърлят 9 хектара“, уточни имж. Гочев.
Основен акцент на обсъждането бе необходимостта от изграждане на допълнителни водоснабдителни съоръжения на територията на общината, особено в района на Горно и Долно Прахово, Башево, Търна, Чернигово, Китница, Сухово, Боровица. Кметовете на населените места имаха допълнителни предложения за водоснабдяване с кнкретни идеи и предложения за нови транспортни трасета.
Инж. Стойчо Стоев, експерт ВиК заяви, че за решаването на недостига на питейна вода в района на Горно и Долно Прахово, Башево, Търна, Чернигово, Китница, Сухово, Боровица и зоната за туризъм на опашката на яз. „Кърджали“ се предвижда обследване на терасата на р. Давидовска при вливането в р. Арда, както и изграждане на помпена станция и подаване на вода за целия район. „Давидовска река е с постоянен приток, не пресъхва през летния период. На нея има хидрогеоложки замервания и се явява единствен водоизточник в района с възможност за целогодишно подаване на вода“, заяви инь. Стоев.