Обсъждат публично касовото изпълнение на бюджета в Стара Загора

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Председателят на Общински съвет – Стара Загора Таньо Брайков кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година. Обсъждането ще се проведе днес от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на общината. Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg. Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметските за средства от Европейския съюз може да подавате в периода до 09 май 2018 година в деловодството на общината или на електронен адрес: s.deneva@starazagora.bg