Обществено обсъждане във връзка с проект в Хасково

Днес от 17:30ч. в зала „Хасково“ на Община Хасково ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ във връзка с изискванията от Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.
Целите на общественото обсъждане е Община Хасково да получи обществена подкрепа за проекта и социален толеранс преди одобрение и изпълнение на инфраструктурния проект.
Проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково, разработен с широко обществено участие и приет с Решение № 446 / 28.06.2013г. на Общински съвет – Хасково и като такъв, съответно е включен в инвестиционната програма на Община Хасково, одобрена за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Предвижда се доизграждане на 3 /три/ броя 4-етажни жилищни сгради, включващи 48 /четиридесет и осем/ броя тристайни социални жилища. Същите се изграждат с цел осигуряване на съвременно място за настаняване на маргинализирани групи от населението. При изграждането на този тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности, в т.ч. роми, като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване. Целевата група по проекта следва да включва представители от посочените групи:
Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.
Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания.
Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.