Община Ардино с мерки срещу некоректните данъкоплатци

Продължава кампанията на Община Ардино за събиране на просрочени публични задължения от некоректните платци, съобщиха от общинската администрация. Отдел „Местни данъци и такси“ е изготвил и изпраща покана за доброволно плащане на задълженията заедно с Актовете за установяване на задълженията (АУЗ). Приканват се в 14-дневен срок от получаване на АУЗ некоректните данъкоплатци да си погасят задълженията или да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, за да уговорят евентуални разсрочвания на задълженията.
След изтичане на законовите срокове срещу некоректните платци ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на публичните задължения, в това число и чрез частни съдебни изпълнители.