Община Габрово с приоритети по програма „Култура“

Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по програма „Култура“ от бюджета на Община Габрово и Заповед №212/15.02.2024 г. на кмета на Общината за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.
Програма Култура е насочена към инициативи, които подкрепят творческото развитие и подобряват включването на гражданите в културния живот, внимание и грижа към околната среда и създаването на устойчиви практики в културния живот. Програмата насърчава поддържането и развитието на местната идентичност и усещането за принадлежност през културното наследство в областта на занаятите, индустрията, хумора и градската среда. Подкрепя и активния обмен на опит, информация и успешни практики на локално, национално и международно ниво чрез добре изградени и заявяващи устойчивост в бъдеще сътрудничества. Програмата насърчава проекти в съответствие с Европейската зелена сделка и Новия европейски Баухаус с неговите три основни приоритети – участие, естетика и устойчивост: развитие на публики, въвличане на общности и групи, съвместно създаване, приемане и разпространение на щадящи околната среда практики и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие чрез културни дейности; създаване на отношение към градската среда и естетика.