Община Копривщица събира просрочени задължения

От началото на месец ноември т.г. дължимите суми – данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства вече са изискуеми, съобщиха от община Копривщица. Във връзка с това Община Копривщица започва кампания за събиране на просрочени публични задължения от некоректните платци, съобщиха от общинската администрация. Отдел „Местни данъци и такси“ е изготвил и изпраща покана за доброволно плащане на задълженията заедно с Актовете за установяване на задълженията (АУЗ).
Приканват се в 14-дневен срок от получаване на АУЗ некоректните данъкоплатци да си погасят задълженията или да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, за да уговорят евентуални разсрочвания на задълженията. След изтичане на законовите срокове срещу некоректните платци ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на публичните задължения, в това число и чрез частни съдебни изпълнители.