Община Минерални бани работи по проект за уязвими социални групи

Община Минерални бани работи по проекта „Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи”. Проектът се реализира съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.005-0063-С01/18.04.2017г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Нуждите и проблемите са идентифицирани при разработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в общината, а конкретните лица са идентифицирани на база полево проучване в общността. С оглед задоволяване на горепосочените нужди проектът предвижда развитие на иновативни социални услуги и интегриран подход за предоставяне на услуги, както за лицата, полагащи грижи за зависим член на семейството, така и за лицата, които са зависими от грижа.
Предвидените по проекта механизми за определяне на целевите групи включва комплекс от дейности и мерки, чрез които ще се гарантира, че услугите ще бъдат предоставени на лицата от целевите групи, като проектът стартира с дейности за идентифициране на конкретните представители на целевите групи по проекта, анкетиране и извършване на индивидуални социални оценки.
Съобразно идентифицираните конкретни нужди на лицата ще бъдат предоставени услуги от квалифициран и допълнително обучен и мотивиран персонал на Центъра за активно включване, медицинско лице, психолог, сътрудник социални дейности.
Връзката между представителите на целевите групи, които ще бъдат обхванати в проекта е гарантирана и ще се осъществява чрез осигуряване на субсидирана заетост за лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството си или хора с увреждания.
Общата стойност на проекта е 378 000 лева от които 321 307 лева са европейско и 56 701 лева национално финансиране. Проектът стартира на 18-ти април т.г. и ще приключи на 18-ти октомври 2018 г.