Община Пловдив си партнира с Габрово

Община Пловдив като партньор на община Габрово кандидатства по първата процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на ЕС с Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Бреговете на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“.
Подходът интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се изпълнява на територията на цялата страна в две фази. Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ (Фаза 1) и набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ (Фаза 2). Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Бреговете на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“ премина успешно първия етап за административна допустимост. От страна на община Пловдив в нейното разписване и подготовка участваха експерти от отдел „Култура, археология и културно наследство“. „Основен фокус на КИТИ са дейности за цялостна трансформация на градски пространства в Габрово и Пловдив, създаване на условия за партньорства, творчески изяви, икономическо, културно и социално развитие. Партньорство в реализацията на концепцията за ИТИ са заявили дванадесет организации – публични държавни и местни власти, учебни заведения, иновационен клъстер, НПО, стопански субекти и културни институти. Предвидените инвестиции в Пловдив са насочени към благоустрояване и ремонт на кино „Космос“ и зоната около него, благоустрояване на зона на южния бряг на р. Марица, дейности за развитие на уменията и повишаване на квалификацията, мерки за включване на уязвими групи, насърчаване на творчески и креативни индустрии“, разказа заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов. Финансовият ресурс ще се осигурява по шест програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. За реализацията и изпълнението на дейностите на местно ниво община Пловдив ще разчита на партньорството на ОП „Градини и паркове“, НГСЕИ и НУМТИ „Добрин Петков“. Важна част от процеса на Фаза 1 е активното участие на местните общности в обществените обсъждания, които предстои да бъдат организирани по места. След това Регионалните съвети за развитие в шестте региона на планиране ще направят приоритизиране на концепциите, които ще имат достъп до финансовите ресурси.