Община Трявна кандидатства с проекти за ремонт на улици

Община Трявна има готовност да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на ремонт на планирани улици, с което ще продължи да подобрява уличната инфраструктура в града. Проектното предложение, с предмет “Реконструкции на улици в град Трявна”, е изготвено за ул. “Захари Петров” и ул. “Цаньо Шишков” и ще бъде подадено в началото на новата година.
Кандидатстването е по мярка 7.2. “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”. Община Трявна има готовност да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на ремонт на планирани улици, с което ще продължи да подобрява уличната инфраструктура в града. Проектното предложение, с предмет “Реконструкции на улици в град Трявна”, е изготвено за ул. “Захари Петров” и ул. “Цаньо Шишков” и ще бъде подадено в началото на новата година. Кандидатстването е по мярка 7.2. “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”.