Община Ямбол актуализира инвестиционната си програма

Във връзка с процедура за актуализиране на Инвестиционната програма на град Ямбол и обявен прием на заявления за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в община Ямбол в рамките на цитираната процедура, днес от 17:30 ч., ще се проведе информационна среща в зала 107 на Община Ямбол.
На срещата ще бъде представена информация относно възможностите за подаване на проектни фишове, за включването на обекти на интервенция в актуализирания списък на Инвестиционната програма на град Ямбол, както и за особеностите при подаване на заявления за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в община Ямбол.
В рамките на Инвестиционна програма на град Ямбол ще се реализират инвестиции за 25 515 436,05 лева. Програмата се финансира по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ (ИПГВР), Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).
Инвестиционната програма ще се актуализира чрез добавяне на нови обекти, предложени посредством проектни фишове и успешно преминали процедура по оценка, утвърдена от Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020.
Информация, относно процедурите по актуализиране на Инвестиционната програма на град Ямбол и прием на заявления за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в община Ямбол, може да откриете на официалния сайт на Община Ямбол.