Общинският съвет в Ардино заседава днес

Общинският съвет в Ардино заседава днес от 15,00 часа в заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени 10 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям. По-важните от тях са за кандидатстване на община Ардино с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” и отмяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.
Съветниците ще се произнесат и по откриване на процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост, както и отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд. Те ще се произнесат и за това, дали да бъде утвърдена поднормативна изнесена филиална група към Детска градина „Мир” в Бял извор. Местните парламентаристи ще приемат и докладите за осъществените дейности на читалищата за 2018 г. Те ще трябва да утвърдят и годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2020 г.