Общинският съвет в Кюстендил заседава днес

Общинският съвет Кюстендил заседава днес. В дневния ред са включени 29 точки. Първа точка в дневния ред е приемане на одитиран годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2022 г. и одитиран доклад на Сметната палата. Втора точка е относно изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към 21.12.2022 г. Вносител: Петър Паунов – Кмет н
Местният парламент ще разгледа докладна относно увеличаване на щатния брой на служителите от социалната услуга „Преходно жилище“ с. Преколница. Ще бъде гласувана и докладна за допълване на списъка с второстепенни разпоредители с бюджет на Община Кюстендил. Както и докладна относно предоставяне финансова помощ на вокална формация „Неразделни“ за участие в Международен фестивал в Италия. Заседанието започва в 14.00 часа.