Общинския съвет в Стара Загора заседава извънредно

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, днес от 9:00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора. В дневния ред бе записано само едно предложение – Даване на предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“.