Одобриха 3-годишен план за национално развитие

Съветът за развитие при Министерския съвет одобри проект на тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие: България 2020. Той засяга осем приоритетни области – образование, социална политика, регионално развитие, земеделие, икономика, административна реформа, енергетика и транспорт.
Целта на тригодишния план е да се подобри достъпът и да се повиши качеството на образованието, да се постигне намаляване на бедността и да се насърчи социалното включване, както и да се постигне устойчиво регионално развитие чрез използване на местния потенциал. В сферата на земеделието целта е аграрният отрасъл да продължава да се развива за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси. Други поставени цели са стимулирането на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, по-висока ефективност на публичните услуги, енергийната сигурност, както и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Съветът за развитие обсъди и проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз. Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания и конкретни теми, по които страната ни ще работи. Съветът обсъди също като водещи приоритети да бъдат представени и темите дигитализация, бъдещето на Европа и многогодишната финансова рамка след 2020 г. и перспективата на Западните Балкани.