Оперативен план срещу съхненето на бора приеха в Минерални бани

Оперативен план с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните гори, настъпил вследствие на болести, вредители и други повреди и причини прие Общинския съвет в Минерални бани. Мерките са синхронизирани с изискванията на Регионалната дирекция на горите в Кърджали.
Промяна на наредбата за сечите в горите ускорява процесът на усвояване на повредената от корояд дървесина. С влезлите в сила промени се дава възможност за незабавно пристъпване към усвояване на дървесината, когато засегната площ е до 5%. За целта е необходимо да се изготви инвентаризационен опис на площите, който за горските територии – държавна собственост се утвърждава от директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство.
За общинските горски територии такъв опис утвърждава ръководителя на съответната общинска горска структура, а за горските територии, частна собственост на физически и юридически лица управляващия горското сдружение. В останалите случаи описът се утвърждава от директора на регионалната дирекция по горите.
Когато засегната площ е над 5 % се предвижда издаване на предписание за провеждане на санитарни или принудителни сечи. Такова предписание могат да инициират всички собственици на гори, както и регионалните дирекции по горите и лесозащитни станции в страната. За издаването му, решение се взема след проверка на терена от служител на регионална дирекция по горите или на лесозащитна станция, при възможност в присъствието на представител на държавното горско или ловно стопанство, общинската горска служба, горското сдружение. При проверката на терена задължително следва да се събере информация, която да е достатъчна за попълване на утвърдения образец на предписание.