Определиха цените за ползване на дървесина в Минерални бани

Извънредно заседание проведе местният парламент в Минерални бани. Преди началото на заседанието към първоначално обявения дневен ред от 5 докладни записки, председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф, предложи да бъдат добавени две допълнителни. Цените за ползването на дървесина от общинските горски територии през 2018 г., са най-ниските в сравнение с всички горски и държавни стопанства в страната, увериха от общинското предприятие „Бряст лес”. В тях влиза и направата на горски пътища, за да бъде възможен добивът на дървесина. Предвидено е и това, вършината от отсечените дървета да може да се продава за производство на пелети.
Добива на дървесина от широколистни и иглолистни видове през следващата година е в границите на годишния план, стана ясно още по време на заседанието. Старейшините разгледаха и проект за решение относно предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Заря-1957” в Минерални бани. Общинските съветници се произнесоха и по докладна записка, касаеща предоставянето на имоти – полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване през стопанската 2017/2018 г. Вносител на докладните бе кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер.