Отхвърлиха плана за управление на Природен парк “Българка”

Административен съд – София излезе с Решение, което изцяло отхвърля на първа инстанция решение на Министерски съвет № 894/30.12.2021 г. за приемане Плана за управление на Природен парк „Българка“, съобщиха от Община Габрово.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок, но до тук се стигна след жалба на Общината, Национална асоциация „Българско Черноморие“ и засегнато физическо лице. Според Община Габрово Планът е незаконосъобразен и застрашава изпълнението на проекта за Тунел под връх Шипка, както и част от инвестиционните намерения в местността Узана за превръщането ѝ в туристическа дестинация. Мотивите са нарушаване на процедурата, редица принципи на административното право, както и конкретни норми – липсата на Екологична оценка /ОВОС/ или Становище, че такава не е необходима. Планът не отговаря и на настоящите социално-икономически условия, тъй като е разработен преди почти 10 години, както и противоречи на Закона за защитените територии, въвеждайки режими по-строги от заложените в Закона за такъв тип територия. На 30.12.2021 г. Министерски съвет приема План за управление на Природен парк „Българка“ – Решение № 894, обнародвано в ДВ, бр. 2/2022г. Разработването му e финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ като основната цел на Плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.
Планът за управление на парка следва да осигури поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, чрез устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси, както и предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности. В този си вид Планът за управление на Природен парк „Българка“ поставя под риск ключови инвестиционни намерения за региона.