Персонал за работа по проект набират в Минерални бани

Община Минерални бани набира персонал за работа в Център за активно включване по проект „Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи”, договор № BG05M9OP001-2.005-0063-C01 от 18.04.2017 г. с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Търсят се лица за длъжностите ръководител на Център за активно включване, психолог, медицинско лице, сътрудник – социални дейности и персонален асистент. Необходимите документи за кандидатстване са заявление за участие – по образец, което може да бъде получено на място в общинска администрация, документ за самоличност, копие на документ за завършено образование и документи, удостоверяващи професионална квалификация и опит. Крайният срок за кандидатстване е до 17,00 часа на 08.09.2017 г.