Пети спортен празник проведоха в Минерални бани

Петият спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ подготвят в община Минерални бани. Проявата се състоя от 12,00 часа на 1 юни т.г. на басейн „Дейзи”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с участието на ученици от училищата в община Минерални бани.