Пето редовно заседание провежда ОбС – Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани провежда днес петото си редовно заседание за този мандат. В проекта за дневен ред са включени общо 17 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
Сред по-важните от тях са приемане на доклади и годишни финансови отчети на читалищата от общината за 2023 г., както и докладна относно добива на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на общината през 2024 г. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС, сметките за чужди средства и ГФО на община Минерални бани за 2023 г. Сред останалите проекти за решения са отпускане на еднократни финансови помощи, актуализиране на годишната програма за 2024 г., както и отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд. Ще бъде разгледана и докладна за предоставяне на парични средства на СУ „Христо Ботев“ в Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани.