Поредното редовно заседание на Общинския съвет в Ардино

На поредното си редовно заседание Общинският съвет в Ардино единодушно реши да даде разрешение на кмета на общината Ресми Мурад да подпише запис на заповед за поемане на задължение от 78 177лв. по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
На съветниците бе пояснено, че проектът е насочен към хората с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица на територията на общината. Чрез социалната икономика и социалното предприемачество, ще бъдат разрешени част от съществуващите остри проблеми, свързани с безработицата и трудовата заетост на уязвимите групи в общината. Реализирането на проекта ще допринесе за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Ардино 2016-2020 г. Ще се създаде заетост на 34 лица за срок от една година.
Сесията се проведе в четвъртък в заседателната зала на общината. В дневния й ред бяха включени седем точки. Съветниците приеха и предложението на кмета на общината Ресми Мурад за откриването на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ като делегирани от държавата дейности за финансиране по Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за 2019 година и съгласно чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Местните парламентаристи дадоха своето съгласие и за удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост.