Поредно заседание на Общинския съвет в Ардино

Общинският съвет в Ардино проведе поредното си заседание преди лятната ваканция. Дневният ред включваше 13 точки за разглеждане. Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета Ресми Мурад за преструктуриране и извършване на промяна на вида на социалната услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“. Кметът Ресми Мурад заяви, че мотивите за промяна на вида на социалната услуга са, че понастоящем потребителите са лица с увреждания с над 90 на сто, установени с експертно решение на ТЕЛК и са лица с висока степен на зависимост от грижа, която може да им се осигури най-пълноценно в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“.
Местните парламентаристи взеха решение в списъка на защитените детски градини на територията на Община Ардино за учебната 2017/2018 г. да бъдат включени ДГ „Брезичка“ – Ардино с изнесена филиална група в Горно Прахово и ДГ „Мир“ с изнесена филиална група в Боровица. Предложението ще бъде изпратено до Министерство на образованието и науката, за да бъдат включени двете филиални групи в актуализираният списък на защитените детски градини в страната през следващата учебна година. През учебната 2017/18 г.в Горно Прахово ще се възпитават и социализират 18 деца, а в Боровица 7.
Ардинските съветници подкрепиха предложението на кмета Ресми Мурад общината да вземе участие в Организацията за управление на туристически район „Родопи“ с център Смолян.