Последното си заседание проведе ОбС в Минерални бани


Последното си заседание за този мандат проведе днес Общинския съвет в Минерални бани. То се проведе от 14,00 часа в Заседателната зала на общината. По-важните от разглежданите докладни бяха за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на общината и кметове на кметства, информира Председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Така, до полагането на клетва длъжността на кмета ще се изпълнява от зам.кмета на общината Нуртин Сабри.
Разгледан бе и проект за решение относно добива на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани. Съветниците приеха годишния отчет за състоянието на Общинската собственост от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2018 г. Те се произнесоха и за отпускане на еднократна финансова помощ.