Правителството развърза кесията за митниците и НСО

Министерският съвет одобри на редовното си заседание 2,49 млн. лв. допълнително на Министерството на финансите и още 800 000 лв. за НСО. Средствата са за изплащане на допълнителни възнаграждения. 10 млн. лв. ще отидат за ремонт на студенски общежития, а над 2 милиона – за талантливи деца.
Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г. Осигурява се допълнителен финансов ресурс в размер на 2,49 млн. лв. за персонал по бюджета на Агенция „Митници“ за 2023 г. Средствата са за изплащане на допълнителни възнаграждения за извънреден труд и осигурителни вноски на служителите на Агенцията, предвид засиления бежански и миграционен натиск на граничните контролно-пропускателни пунктове на северната и южната граница на страната ни. Също така ресурсът е и за възникнали спешни и неотложни ситуации в дейността и контролните функции на митническите органи, което налага командироване на служители от други звена за гарантиране висока пропускателна способност, облекчаване на товара и пътника¬потока и обезпечаване на ефективността на митническия контрол.
Одобрено е и увеличение на показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. с 35,6 млн. лв. – това са показателите „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.“ и „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.“. Това е свързано с администрирането от Националната агенция за приходите на дейността по изплащане на компенсации към крайните разпространители на горива и нарастването на цената на моторни горива. През 2023 г. НАП е извършила преводи към крайните разпространители на моторни горива по коригиращи декларации и декларации за м. декември 2022 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г.