Правят площадки за компостиране в Павликени и Бяла черква

Площадки за обществено компостиране ще бъдат изградени в Павликени и Бяла черква. В трите училища в Павликени ще бъдат доставени компостери. Компостери ще бъдат раздадени и за домашно компостиране, а за заинтересованите лица предстоят и обучения за компостиране.
Това са част от дейностите по Демонстрационен проект в областта на управление на отпадъците “Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци в община Павликени”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
На 16.02.2022 Община Павликени сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението му на стойност 373 093,92 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца. Основна цел на проекта е в община Павликени да се демонстрират добри практики от успешно изпълнени проекти, които ще допринесат за прехода към кръгова икономика и формирането на общество с нулеви отпадъци. Избраните дейности са насочени към промяна на поведението и нагласите на потребителите, повишаване на общественото съзнание и осведоменост за ползите от прилагане на мерките за предотвратяване образуването на битови отпадъци с цел намаляване количеството за депониране.
Предвидени са дейности за предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци, за подготовка за повторна употреба и рециклиране на непотребни вещи и отпадъци, за повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за спазване йерархията за управление на битовите отпадъци. В общинска сграда ще се оборудва „Зелено ателие”, в което ще се провеждат творчески работилници за оползотворяване на текстил, базари за обмен на стоки и други мероприятия с цел насърчаване на повторната употреба.