Предлагат финансова децентрализация на общините

ВМРО предлага модел за финансова децентрализация на общините. 20 на 100 от данък печалба и данъка върху доходите автоматично да се връщат в общините. Общинските съветници Карлос Контрера и адв. Михаил Петров внесоха в Народното събрание и Министерски съвет предложения за финансова децентрализация на общините.
По повод обсъждането на бюджета за 2023 г., както и предстоящата бюджетна процедура за 2024 г. представителите на ВМРО предлагат да се въведе механизъм за връщане на част от събраните републикански данъци обратно към местната власт. Става дума за налозите върху печалбата от стопанска дейност и върху доходите на физическите лица. Т.нар. корпоративен данък или данък печалба варира около 5-5.4 млрд. лв. на година и постъпва в републиканския бюджет. Практически мястото на неговото генериране – седалището на търговеца, мястото на производствената дейност, например не се отчита в момента при последващото преразпределение на бюджета. Данъкът върху доходите на физическите лица годишно възлиза на около 6 млрд. лв., като с него се облагат доходите от трудова и стопанска дейност на гражданите. Също както е и при корпоративния данък при преразпределението му не се отчитат местоработата и местоживеенето, където е генериран. Карлос Контрера и Михаил Петров смятат тази практика за твърде несправедлива. Според тях централизираното преразпределение на тези приблизително над 11 млрд. лв. всяка година задълбочава проблемите по региони, а не ги решава.
Предлагаме въвеждането за правило за преразпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите лица и от корпоративния данък (данък печалба) към общините. Считаме, че на този етап в ЗДФЛ и ЗКПО може да се заложи правилото, че 20 на сто от събраните приходи се връщат по сметка към общините. Всъщност това е въвеждане на принципа „парите следват адреса на работещия“ и „парите следват седалището на търговеца“. Една подобна мярка освен за реалната децентрализация в настоящия момент ще бъде и противокризисна мярка, тъй като ще бъде създаден механизъм за финансово обезпечаване на общините. Една подобна стъпка със сигурност ще засили конкуренцията между общините с цел създаване на повече работни места, както и привличането на частни инвестиции. Предлагаме също така тези средства да могат да се разходват само за капиталови разходи. Аргументът ни е, че това пък ще дисциплинира общините да инвестират в инфраструктура, чието състояние е ключово за привличането на инвестиции и разкриването на работни места.