Представители на ЕК разгледаха компостираща инсталация в Ямбол

Агнес Монфре, началник на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, Галина Симеонова, Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, Питър Христов, програмен мениджър в ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК с ресор „Околна среда“, Десислава Йорданова, програмен директор в ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, отговаряща за изпълнение на европейските програми със България, Словения и Хърватска, посетиха площадката на Пречиствателната станция за отпадни води в града, реализирана по проект BG16M1OP002-1.005-0001 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол – втора фаза“, както и площадката на компостиращата инсталация на гр. Ямбол, реализирана по проект BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.
Експертите от Европейската комисия и Главният директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ бяха придружени от кмета Валентин Ревански и от експерти от Община Ямбол. „Доволна съм, че започвате с разделно събиране на отпадъците от контейнерите в домовете на гражданите и това, което е в града ви. Вие успявате да превърнете отпадъка в нещо, което е добро – за наторяване. Много се радвам, че можем да ви помогнем с правилното оборудване“, каза Агнес Монфре на площадката на компостиращата инсталация. По време на работното посещение тя прояви интерес към всяко съоръжение и машина. Галина Симеонова сподели: „Моите впечатления също са отлични. Много се радвам, че инсталацията е в такъв добър вид и се оперира коректно. Надявам се в бъдеще да постигне максималния си капацитет и възможно най-добро качество на отпадъка, който ще се рециклира и получаване на най-добрия компост“.