Представиха проект за Транс-европейската транспортна мрежа


Изцяло нов мащабен транспортен проект, свързващ Югоизточна Европа със Северна Европа и Балтика, е изпратен за разглеждане от Европейската комисия. Това е част от процеса за преоценяване транспортните нужди на Европейския съюз в т.нар. Транс-европейска транспортна мрежа (TEN-T). Проектът „Егейско-Балтийски коридор“ е разработен от компанията „Лардж инфрастръкчър проджекстс“ в продължение на близо 6 години. Срокът за представяне на проектите бе 17.07.2019 г.
Проектът „Егейско-Балтийски коридор“ преминава през 6 държави от ЕС – Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия и Полша. В неговия обхват се включват две нови пристанища (едно на Мароня, Гърция, южно от гр. Комитини и едно източно от р. Висла, Полша), нов железопътен коридор, интермодални центрове и автомагистрали. Той ще осигури пълна свързаност със съществуващи вече коридори, както и с наличната и планирана транспортна инфраструктура.
„Този проект е нашият принос за по-активна роля на България в разработването на транс-европейските политики по отношение на транспорта, интермодалността, новите технологии и за по-ефективното използване на ресурси.“ – споделя инж. Румен Марков, управител на „Лардж инфрастръчър проджектс“.
„Източна Европа и в частност България страдат от качествена инфраструктура, която да направи така, че регионът на Югоизточна Европа да играе още по-съществена роля за навлизането и разпределението на товари от Далечния и Близкия Изток. С проекта „Егейско-Балтийски коридор“ България дава сериозна заявка в осъществяването на плановете си да е истинската Източната врата на ЕС, както и да спомогне за регионалното и устойчивото развитие. Ползите от неговото разработване ще са за милиони европейци.“