Предстои публично обсъждане проектобюджета на община Смолян

На 24 януари, от 17,00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се състои публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2024 г., съобщиха от пресцентъра на Общината. Поканени да присъстват са всички общински съветници, кметове на кметства и наместници, представители на бизнеса, на неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и всички съграждани.
Материалите са на разположение при гл. експерт Василка Гатешка в стая №431, в сградата на Община Смолян. Проектът на бюджет за 2024 г. е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян, се посочва в мотивите за проекта за бюджет. Той има за цел да осигури средства за всички сфери на обществения живот, независимо от предизвикателствата пред които сме изправени. Основните цели на проекта на бюджет за 2024г. на Община Смолян са осигуряване на устойчиво местно развитие, оптимално разпределение на ресурсите за поддържане и повишаване качеството на жизнената среда в населените места в общината, запазване на финансова стабилност, успешно съчетаване на различните финансови източници – собствени, национални, европейски и други международни програми за финансиране на проекти, подобряващи местното развитие, постигане на устойчив ръст на данъчните и неданъчните приходи – с мерки за повишаване на събираемостта, повишаване на ефективността на разходите, осигуряване на условия за прозрачност, публичност и граждански контрол върху начина на планиране и разходване на публичните средства. Рамката на проекта за бюджет за 2024 година е 81 146 826 лева, при близо 75 млн. лв. за предходната година. В това число делегирани от държавата дейности 49 329 500 лв. и местни дейности 31 817 326 лв.