Пречиствателна станция за отпадни води ще правят край Сусам

Пречиствателна станция за отпадни води ще правят край Сусам. Проектът цели да намали неблагоприятното влияние върху околната среда, чрез модулно пречиствателно съоръжение, което изпуска вече пречистените отпадни води в съответствие с българските стандарти за управление на заустваните отпадъчни води, съгласно Наредба № 6 от 2000 г., за емисионните норми и допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти. Водоприемник на пречистените отпадни води ще е река Банска.
Инженерно геоложките условия в района на обекта са подходящи за новите пречиствателни съоръжения и площадковите тръбопроводи. Няма опасност от свлачища, вследствие на проектното строителство.
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда.