Приемат бюджета на Смолян на 6 февруари

Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 6 февруари от 10:00 часа в Сесийна зала на община Смолян. В дневния ред са включени 25 точки. Най-важната от тях е Приемане Бюджета на община Смолян за 2024 година. Общинските съветници ще приемат и удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Смолян“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
Ще се разгледа и изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации. Местният парламент ще обсъди и предоставяне на средства за заплащане на разходи по извършване на обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на технически характеристики на самостоятелни обекти в многофамилна жилищна сграда собственост в Община Смолян за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвидена е и докладна записка за даване на съгласие за създаване на Общински културен център „Николай Хайтов“ – Смолян с адрес гр. Смолян, бул.“ България“ №8 и Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общински културен център „Николай Хайтов“ – Смолян. На заседанието ще се измени и допълни решение за откриване процедура по определяне на съдебни заседатели за районен съд- Смолян и Окръжен съд – Смолян и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора. Съветниците ще обсъдят и създаването на временна комисия за проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в гр. Смолян. Предвидени са и други важни за жителите на община Смолян теми, ще бъдат дадени и отговори на питания на общински съветници отправени към кмета на общината.