Приеха отчета за изпълнение бюджета на община Ардино

Общински съвет – Ардино прие годишния отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2017 година, както следва: по прихода и разхода в размер на 9 521 520 лв., от които за държавни дейности – 4 893 752 лв. и за местни дейности – 4 627 768 лв. Решението бе прието на редовното месечно заседание на местните парламентаристи във вторник. В дневния ред бяха включени 11 точки. Съветниците одобриха още и отчета за изразходваните средства за капиталови разходи за 2017 г., както и отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. и за състоянието на общинския дълг за 2017 г.
Общинският съвет утвърди структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2018/2019 година в общината. Приета бе и общинска програма за закрила на детето за 2018 година.