Приеха стратегия за опазване на културното наследство в Ардинско

Стратегия за опазване на културно наследство в община Ардино бе приета единодушно на поредното заседание на местния парламент. Сесията се проведе в сряда в залата на общината. „До края на 2021 година обществената среда в общината трябва да стане привлекателна за отдих и туризъм, като се съхранят и подобрят културно-историческите наследства, както и качеството на човешкия живот“, отбеляза кметът Ресми Мурад. Той подчерта, че е необходимо да се повиши капацитетът за опазване на нематериалното културно наследство.
„Трябва да се подобри състоянието и развитието на движимото и недвижимото културно наследство и да се създадат условия за развитие и обогатяване на всички направления в сферата на културата и устойчивото развитие“, уточни Мурад. Съветникът Съби Узунов поздрави екипа, който е работил по изготвянето на Стратегията за опазване на културно наследство в община Ардино. Той предложи да се направи брошура за Стратегията, която да се раздаде на жителите и гостите на общината.
В дневния ред на сесията бяха включени деведнадесет точки. Съветниците приеха предложението на кмета относно Бюджетната прогноза за периода до 2020 година на база постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Съветниците приеха и оперативен план с конкретни мерки за провеждане на лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на нападенията от болести и вредители и контролиране процеса на трансформация на иглолистни култури.