Проблемите на ВиК дружествата обсъдиха на форум в София

Проблемите на ВиК дружествата в страната обсъдиха на форум в София мениджъри от регионите с представители на МРРБ. За област Хасково презентацията изнесе: Катрин Найденова от ДЗЗД „Аква Пул“. Тя разясни изпълнението на дейностите за регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково.
В работната среща от Хасково присъстваха още инж. Даяна Добрикова – Вр.ИД Директор на Дирекция АГСИ, инж. Валентина Манолова – Гл. експерт „ВиК“, Дирекция АГСИ, както и управителят на водното дружество Божидар Желязков. В срещата бяха обменени идеи и добри практики за развитието на водните дружества във Велико Търново, Габрово, Плевен, Търговище и София. Срещата беше част от проекта „Представяне на хода на изпълнение и постигнатите резултати по проект № BG16M1OP002-1.018-0001-C01 с наименование „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“. Той се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Работната среща се проведе в зала „София“ на хотел „Грами София“ в четвъртък, 28-и април.