Проект за уязвими социални групи реализира община Минерални бани

Община Минерални бани е бенефициент по проекта „Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи”. Проектът се реализира съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.005-0063-С01/18.04.2017г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е да предостави нови възможности на хората с увреждания и техните семейства за подобряване качеството на живот и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот.
В целевата група са включени 80 икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца с увреждания, деца и възрастни в риск. По данни на ДСП – Хасково в община Минерални бани 399 лица са с трайна нетрудоспособност над 50 %, 20 деца са с увреждания, за които няма работещи социални услуги. Сред основните изводи от анализа е, че „липсата на услуги за деца с увреждания, възрастни хора с увреждания и самотно живеещи стари хора поражда необходимостта от откриване на нова социална услуга, която да покрие нуждата на тези рискови групи”.
Общата стойност на проекта е 378 000 лева от които 321 307 лева са европейско и 56 701 лева национално финансиране. Проектът стартира на 18-ти април т.г. и ще приключи на 18-ти октомври 2018 г.