Проект „Дигитални медии: класна стая на бъдещето” в СУ „Св. Паисий Хилендарски”

СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Хасково изпълни проект „Дигитални медии: класна стая на бъдещето” по Програма „Еразъм +”. Основните цели на проекта са формиране на умения за работа с нови платформи и социални медии в процеса на обучение за подобряване на работата в час, по-добро мотивиране на учениците и стимулиране на интересите им в повече области на познанието – или как в училище да „говорим на един език”.
В проекта „Дигитални медии: класна стая на бъдещето” се акцентира върху дигиталните умения на педагогическите специалисти за създаване на електронно учебно съдържание. На 28.10. и 29.10.2021 г. бяха проведени две обучителни сесии на педагогическите специалисти. В хода на обучителните сесии педагогическите специалисти бяха запознати с работата в платформите EDPuzzle / https://edpuzzle.com/ /, StudyStack / https://www.studystack.com/ / и Socrative / https://www.socrative.com/ /.

На 30.03. и 31.03.2022 г. бяха проведени две работни ателиета, които имаха за цел споделяне на опит и добри практики вследствие на работата с електронните ресурси, създадени от педагогическите специалисти по проекта. Вследствие на обучението бяха създадени над 70 образователни електронни ресурси. Създадена е училищна общност в EDPuzzle, където колеги могат да споделят ресурси и опит. Създадена е и група по проекта в eTwinning, която има членове и от чужбина.
По проекта бе проведена и Кръгла маса на 12.05.2022г. Присъстващите директори на училища и представители на институции от града и областта бяха запознати с работата по проекта и резултатите от него.
Целта на събитието бе да бъдат разпространени резултатите от мобилността и да се създаде пространство за споделяне на идеи и добри практики за екипна работа между педагогическите специалисти от различни институции.