Промени в Закона за енергетиката прие парламента

С промени в Закона за енергетиката се дава възможност за инсталиране на мощности за съхранение на електроенергия, които вече стават част от енергийната система на страната. В мотивите е посочено, че съхранението на енергия играе важна роля в процеса на преход към въглеродно неутрална икономика, подобрява стабилността на енергийната мрежа, сигурността на електроснабдяването и намалява разликата между екстремните стойности на цените на енергията.
По тази причина трябва да се внедри широка гама от технологии за съхранение, притежаващи всички характеристики по отношение на мощност, капацитет и време за реакция, за да допринесат за стабилността на мрежата, регулиране на напрежението, оперативен резерв, диспечиране. Чрез промените в закона се създава нов раздел „Съхранение на електрическа енергия“, в който се регламентира тази дейност като оператор, съоръжение за съхранение, равнопоставен достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи и равнопоставен достъп до всички пазари на електроенергия и евентуални механизми за балансиране на капацитета. Предложените изменения в Закона за енергетиката предоставят възможност на оператора на преносната мрежа да предложи временна схема на присъединяване на цялата или част от заявената мощност в случаите, в които за целта на присъединяване следва да се извърши реконструкция и развитие на мрежата. Така производителите и клиентите ще имат възможност да изберат дали да се присъединят след извършване на съответните промени в мрежата или да се възползват от предложената временна схема на присъединяване, като се съгласяват да присъединят част от заявената мощност и/или намалят производството и/или потреблението си в ситуации на претоварване на системата.