Променя се цената на увредена иглолистна дървесина

Правителството промени размера на частта от продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори, която държавните предприятия внасят във фонд „Инвестиции в горите“. Целта на промяната е да има икономически стимул за усвояване на повредената иглолистна дървесина чрез предлагането й на граждани на достъпни цени. Отчисленията, които държавните предприятия правят за фонд „Инвестиции в горите“, се намаляват и изравняват за всички държавни предприятия в размер на 1 лв. за кубичен метър дървесина. Промяната засяга в най-голяма степен „Южноцентрално държавно предприятие“ и „Югозападно държавно предприятие“, които са с най-голям обем засегната от вредители и природни бедствия дървесина.