Първа кметска среща за тази година в Ардино

В заседателната зала на община Ардино се състоя първата за годината кметска среща, в която участваха кметовете на населени места от общината и цялото нейно ръководство в лицето на кмета Ресми Мурад, заместниците му Изет Шабан, Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков. Тук бе и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям. Срещата откри секретарят на общината инж. Кемал Алиев. Темите, разисквани по време на кметската среща, бяха свързани със съвместните действия на общинска администрация с местните дирекции „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”, както и новите моменти в данъчната кампания.
Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова запозна кметоветe с новите изменения в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП), Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), свързани с размера на отпусканите социални помощи, семейни помощи и добавки за социална интеграция.
Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ в Ардино Росица Чавдарова разясни на присъстващите предстоящите Националните програми, проекти и насърчителни мерки, утвърдени с Национален план за действие по заетостта за 2018 г. Тя съобщи още, че предстои да стартира Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа”, като средствата ще бъдат разпределени по общини 60 % реален и 40 % публичен сектор. По думите й в края на януари броят на безработните лица в община Ардино е 877, като най-голям (500) е бил делът на лица над 50 години.
Кметът Ресми Мурад заяви, че кметовете на населените места имат нужда от работна ръка за поддържане на техническата инфраструктура. „За да решим проблема има остра необходимост от създаване на Национални програми, поддържащи обществената инфраструктура”, каза още Ресми Мурад.
Началникът на отдел „Местни данъци и такси” Сейфи Местанов информира кметовете на населените места с новостите в данъчната кампания през тази година. Помоли селските управници да окажат съдействие при издирването на неизрядните платци.