Първа копка по проект за ремонт на улици в Ямбол

Днес от 10:30 часа на улица „Търговска“№2 ще се състои официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“.
Проектът е по договор № BG16RFOP001-1.017-0004-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Изпълнител на проекта е фирма „Гради“ ЕООД – Сливен. Срокът за изпълнение е 30 месеца – от 29 юни 2020 година до 29 декември 2022 година.
Водосвет за успех на начинанието ще отслужи Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архийерейски наместник на Ямболска духовна околия. Пресконференцията, на която ще бъдат представени дейностите по проекта, ще започне в 11:00 часа в зала № 100 в сградата на Община Ямбол. Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Градска среда“.
Проектът цели да повиши качеството на живот чрез благоустрояване на физическата среда в град Ямбол, създавайки безопасна и сигурна градска жизнена среда, която да допринася за по-високо качество на живот и да създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Той ще допринесе за постигане на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и ще добави стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 978 901.64 лева, от които европейското съфинансиране е 1 682 066.39 лева и национално съфинансиране – 296 835.25 лева. Проектът предвижда извършване на строително-монтажни работи върху пешеходните зони и части от уличната мрежа с автомобилен трафик, зони за отдих