Разширяват кръга на обхванатите от Закона за правната помощ

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за правната помощ. Законодателната инициатива е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. Правната помощ по този закон се осъществява от адвокати и се финансира от държавата. Тя се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети.
Бюрото формира преценката си за предоставяне на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата, установени с документи от съответните компетентни органи, и съобразно определения за страната размер на линията за бедност. Разширява се кръгът от лицата с осигурен достъп до правна помощ, като към правоимащите се добавят хора с физически и ментални увреждания, лица, чието запрещение се иска, или лица, поставени под запрещение. Достъпът до правна помощ се предоставя и на хора, търсещи или получили международна закрила, както и на хора, ползващи се от временна закрила. В изпълнение на разпоредбите на Хагската конвенция към предметния обхват на закона се включват и лицата, които имат право на издръжка, без да се взема предвид възрастта на молителя към момента на подаване на молбата.
Гласуваните промени гарантират на гражданите право на правна помощ пред извънсъдебни органи и в извънсъдебни процедури. Предвижда се възможността за ползване на правната помощ в административнонаказателни производства, в производства по издаване и оспорване на индивидуален административен акт по административен ред, в производства пред арбитраж и в процедура по медиация. С промените се цели намаляване на съдебните производства и предоставянето на допълнителен инструмент за защита правата на гражданите. Прецизират се органите, предоставящи правна помощ, предлага се и увеличаване на размера на възнаграждението на членовете на Националното бюро за правна помощ и на възнаграждението, което се изплаща на адвокатските съвети за осъществената от тях дейност по администриране на правната помощ. Правната помощ е безплатна както за лица, ненавършили 21 години, така и за навършили 21 години, по задължения за издръжка, възникнали преди навършване на 21-годишна възраст, решиха депутатите. НБПП взаимодейства с Висшия адвокатски съвет, с адвокатските съвети, с органите на съдебната власт и на Министерството на вътрешните работи, с Министерството на финансите и с Министерството на правосъдието, с Държавната агенция за бежанците, с Държавна агенция „Национална сигурност“ и с други държавни и общински органи във връзка с предоставянето на правната помощ. За нуждите на регионалните центрове за консултиране съответните адвокатски колегии може да ползват безвъзмездно недвижими имоти – държавна или общинска собственост по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.