РДНСК Бургас със заповед за премахване на колектора в Синеморец

Във връзка с изпълнението на влязлата в сила заповед на РДНСК Бургас за премахване на незаконен колектор за отходни води в с. Синеморец, община Царево, началникът на ДНСК арх. Влади Калинов даде предписания на община Царево и „Водоснабдяване и канализация-Бургас“ ЕАД да предложат законосъобразно решение, което да позволи функционирането на канализационната система на населеното място.
Заради обстоятелства началникът на ДНСК е издал указания на кмета на община Царево да наложи строителна забрана на територията на с. Синеморец по реда на чл. 198, ал. 1 т. 2 от ЗУТ за времето, необходимо за трайно решение на установения проблем с канализацията в района, съобщиха от ДНСК в сряда. Цитираният член и алинея гласят, че строителна забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им. На 30 юли РДНСК Бургас извърши проверка по сигнал за незаконен строеж на канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море, отвеждащ битовите и фекални води в залива „Свети Яни“, който се намира между плажа при устието на река Велека и централен плаж „Бутамята“ в Синеморец.
Извършената проверка по документи и на място на строежа е установила, че според одобрени инвестиционни проекти на 6 декември 2001 г. и издадено от главния архитект на община Царево разрешение за строеж 7 декември 2001г. е изграден строеж в с. Синеморец – експериментален пречиствателен модул за пречистване на отпадни води. Пречиствателният модул е финансиран от ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Предвидено е било пречистените от него води да бъдат отведени, чрез дълбоководно заустване на 1800 м. в Черно море. При провеждане на пробни изпитания при експлоатационни условия на пречиствателния модул е било установено, че той не сработва. В резултат на това е изпълнена байпасна връзка /незаконен колектор/ между входната и изходната канализационна шахта на пречиствателния модул, по която са отклонени отпадните води. Изграденият колектор, който е втора категория строежи, се експлоатира за оттичане на отходните води на селото в морето и няма необходимите за целта строителни книжа, според разпоредбите на ЗУТ. Затова на 12 август 2008 г. РДНСК Бургас е издала заповед за забрана достъпа и ползването на въпросния колектор, която е оставена в сила с окончателно решение от 21 април 2009 г. на Върховния административен съд – Второ отделение.
На 16 октомври 2008 г. ДНСК е издала Заповед за премахване на отходната тръба. В резултат на проверката РДНСК Бургас образува административно наказателно производство срещу възложителя – кмета на община Царево, според разпоредбите в ЗУТ и ЗАНН.