РИОСВ Хасково извърши 120 проверки през юли

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през юли 120 проверки на 119 обекта. Дадени са 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 2 наказателни постановления на стойност 1900 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 7502 лв.
Издадено е наказателно постановление за 1400 лв. за нерегламентирано събиране на отпадъци на незаконна площадка в с. Стремци, общ. Кърджали. За 500 лв. е издадено наказателно постановление на Инсталация за преработка на соапщок (отпаден продукт, получен при процеса на неутрализацията на растителните масла) в гр. Кърджали, затова че осъществява дейността си без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.
Съставени са актове на два цеха за производство на гасена вар в гр. Харманли, за това че не са представили документ за извършена регистрация съгласно изискванията на Регламент REACH. Актове са съставени и на две физически лица за отглеждане на 200 крави без съгласуване на дейността с РИОСВ- Хасково и за разораване на площ в защитена местност „Лозенски път“. Съставен е акт и са наложени две еднократни санкции на Пивоварен завод в Хасково за изпускане на отпадъчни води в Терс дере над допустимите норми.
В изпълнение на дадени предписания са закрити 5 нерегламентирани сметища в гр. Джебел, и в селата Овчево, общ. Джебел, с. Бисер, общ. Харманли, с. Татарево, общ. Минерални бани и с. Жълти бряг, общ. Стамболово.