Розоварна в Слатина замърси водите на река Стряма

Ясни следи от замърсяване на река Стряма от розоварна в карловското село Слатина са установили при проверка днес представители на три контролни институции. Сигналът е подаден от гражданин и е проверен на място от служители на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.
В момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води, но са открити два нерегламентирани отвора и една тръба за заустване на отпадъчни води. Взети са водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване. Те ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла. При огледа на площадката на предприятието е открит незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа. В рамките на проверката помпата е била демонтирана.
На дружеството е разпоредено да почисти замърсения участък от дерето. Дадени са предписания с технически мерки за трайно решаване на проблема. РИОСВ – Пловдив ще извърши последваща проверка за изпълнение на предписанията.