Сдружение „Самаряни” представя терапевтична програма

Днес в Зала на 2 на Община Стара Загора, на междуинституционална информационна среща Сдружение “Самаряни” представя своята нова Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие. Сдружение „Самаряни“ вече 14 години работи по проблема домашно насилие. През 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.
Все по-често, в своята дългогодишна практика, специалистите от Кризисния център попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция, Сдружение “Самаряни” разшири обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, като в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие.
Екипът на Сдружение “Самаряни” споделя убеждението, че обединяването на усилията на различни специалисти, работещи в институциите, имащи отношение по темата Насилие, би довело до подобряване на сътрудничеството и механизмите на взаимодействие, в процеса на оказване на подкрепа на пострадалите от насилие деца. Това ни мотивира да организираме предстоящата информационно-презентационна среща, на която да представим разработената от нас Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца – “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция – “НЕнасилие в моето училище!”.
По време на срещата ще бъдат обсъдени възможности за сътрудничество, както и механизми за взаимодействие с местните институции, имащи отношение към темата. В тази връзка, в срещата ще участват представители от Регионален инспекторат – Стара Загора, Община Стара Загора, педагогически съветници от училищата, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел “Закрила на детето”, социални работници и психолози от Кризисен център “Самарянска къща”, Комплекса за социални услуги за деца и семейства, МКБППМН – Община Стара Загора, както и други заинтересовани страни. Междуинстуционалната среща ще бъде открита от г-жа Чакърова – Зам.областен управител на Област Стара Загора.
Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира с финансовата подкрепа на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“ на Сдружение „Самаряни“, в партньорство с Община Стара Загора.