Сезгин Байрам подготвя заседание на ОбС в Ардино


Поредното заседание на Общинския съвет в Ардино подготвя неговият председател Сезгин Байрам. В проекта за Дневен ред са включени общо 14 докладни. Сред по-важните от тях са информация за текущото изпълнение на бюджета на община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз.
Местният парламент трябва да даде съгласието си кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед за аванс в размер на 23 996 лева по проект „Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино. Проектът се реализира от СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предстои да бъдат актуализирани списъците на „средищните и на защитените училища” на територията на община Ардино за учебната 2019-2020 г., както и утвърждаването и дофинансирането на поднормативните паралелки. Останалите докладни касаят отдаване по наем на земи от общинския поземлен фонд, удължаване срока на договори. Местните парламентаристи ще приемат и годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие за 2019 г. в община Ардино.