Специален отдел ще отговаря за минералната вода на София

На заседанието на Столичния общински съвет (СОС) на 25 април ще бъде обсъден и гласувано предложение да се създаде специализирана общинска структура за управление, стопанисване и ползване на находищата на минерални води на територията на Столичната община, в т.ч. проучвателни, експлоатационни, урбанистични, инвестиционни, концесионни, правни и др.
Доклад с предложението е внесен от общинските съветници Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров. Устройството на общинската структура, състав и издръжка ще се определят след анализ на обхвата, съдържанието и развитието на дейностите, източниците на финансиране (самофинансиране) и връзките с други общински поделения и фирми, се казва в доклада. В екипа трябва да се подберат специалисти с познания и възможности в областта на хидрогеологията, геотермията, топлотехниката, архитектурата, урбанистиката и мениджмънта. Сред предложенията на вносителите на доклада е Столичната община да изиска от държавата да ѝ бъдат предоставени за управление и ползване находищата на минерални води в района, които не са узаконени или до момента не се използват. Също така да се разработят конкретни мерки за разностранно оползотворяване на водите, както от Общината, включително за безвъзмездно ползване от гражданите, така и чрез издаване на съответни разрешителни за водовземане на потенциални частни инвеститори.
Минералните води на София и енергията от тях могат да задоволят средищата за балнеолечение и рехабилитация на социално значими заболявания и възможности за профилактика и активен отдих на здрави хора, се посочва в доклада. Дадени са и примери за възможно оползотворяване на това хидротермално богатство на българската столица.