Специална площадка за строителни отпадъци обособиха в Елена

Специализирана площадка за събиране, третиране/рециклиране/, оползотворяване и временно съхранение на строителни отпадъци ще се изгражда в Елена. Имотът, върху който ще бъде разположена, е общинска собственост в съседство с бившия Завод за стъкло и не попада в границите на защитена зона от мрежа Натура 2000 и в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
На последната сесия общинските съветници дадоха съгласие за промяна предназначението на имота и одобриха заданието за изработване на плана за застрояване. До неотдавна строителните отпадъци се депонираха на общинското депо в местността „Попсотиров гроб“ край Елена. С изграждането на регионалното депо експлоатацията му беше прекратена от месец октомври 2016 г. със заповеди на директора на РИОСВ и на кмета на общината.
Статистиката сочи, че за последните три години средното количество генерирани строителни отпадъци в общината е 250 тона. Тези количества и изискването към системите за строителни отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците налагат необходимостта от изграждането на специализираната площадка.